4. Okres przechowywania danych

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

1)   w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, wówczas usunięcie danych nastąpi po prawomocnym zakończeniu tego postępowania;

2)   w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;

3)   w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:

-      w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:

  • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
  • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
Copyrights ©2022 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.