RODO

Inspektor Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Kluską jest możliwy bezpośrednio pod numerem telefonu 696 479 361 oraz za pośrednictwem adresu

email rodo@atd-software.pl

Polityka Prywatności

ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do całokształtu działalności ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: “ATD Software”), w tym do działalności prowadzonej za pośrednictwem portalu http://www.atd-software.pl/

 

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych jest ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Swojczyckiej 38, 51-501 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000843583, NIP: 9111988114; REGON: 021267899.

W celu skontaktowania się z nami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy:

- wysłać e-mail na adres: rodo@atd-software.pl,

- wysłać list na adres: ul. Swojczycka 38/103, 51-501 Wrocław.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo@atd-software.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 780 115 026.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

2. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą umowy o świadczenie usług informatycznych lub innej umowy

Zawarcie i wykonywanie umowy

Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia na Twoją rzecz usług informatycznych lub innej umowy. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem.

Obowiązki podatkowe

Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.

Rozpatrywanie reklamacji, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów - w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Przetwarzanie danych pracowników i innych członków personelu naszych klientów lub kontrahentów

Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem. Dla powyższego celu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

3. Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej poczty:

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej poczty możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

4. Przetwarzanie w związku z prowadzeniem działań marketingowych

Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas informacji (mailowo lub telefonicznie) o prowadzonej przez nasz działalności, o oferowanych przez nas usługach oraz o wydarzeniach branżowych w których bierzemy udział, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania Ci wyżej wymienionych informacji. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes. Jeśli jesteś naszym klientem, na tej samej podstawie możemy wysyłać Ci informacje handlowe za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Nie będziemy wysyłać Ci informacji handlowych drogą elektroniczną ani telefonicznie bez wcześniejszego uzyskania Twojej zgody na stosowanie tych kanałów komunikacji.

5. Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej i działalnością internetową:

Formularze kontaktowe

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy. Jeśli będziesz się z nami porozumiewać za jego pośrednictwem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu.  Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku nasz uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO.

Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych zgodnie z zasadami obowiązującymi dla prowadzenia marketingu (zob. powyżej).

Dane zbierane w celu administrowania stroną internetową http://www.atd-software.pl/

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania, usprawniania działania i zapewnienia bezpieczeństwa możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej, w szczególności adresy IP użytkowników oraz inne dane zbierane za pośrednictwem plików Cookies. Dane te nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób. Więcej informacji o plikach Cookies znajduje się w punkcie VII niniejszej Polityki Prywatności. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy. 

Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych:

Google Analytics – narzędzia analityczne udostępnione przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zbierające informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej, w szczególności o podstronach, które wyświetliłeś, czy ilości czasu spędzonego na ich przeglądaniu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych przez firmę Google LLC. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

3. Obowiązek podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

1)      Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail, numer telefonu. Podobnie jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć;

2)      Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;

3)      Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;

4)      Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty;

5)      Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz do kontaktu telefonicznego;

6)     Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, niezbędne będzie przetwarzanie Twoich danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, a także danych zawartych w treści wiadomości;

7)     Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane, w tym adres IP i inne informacje zawarte w plikach Cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania, usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa, jak również w celach marketingowych.

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

1)   w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, wówczas usunięcie danych nastąpi po prawomocnym zakończeniu tego postępowania;

2)   w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;

3)   w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:

-      w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:

 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
5. Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1)    Prawo dostępu do danych;

2)    Prawo do sprostowania danych;

3)    Prawo do usunięcia danych;

4)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5)    Prawo do przenoszenia danych (tylko jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda lub zawarta umowa, zaś dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany);

6)    Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);

7)    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w oparciu o Twoje dane.

7. Pliki Cookies (tzn. ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie).

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:

a) niezbędne – bez nich używanie niniejszej strony internetowej byłoby niemożliwe;

b) analityczne – pozwalają nam prowadzić analizę ruchu na naszej stronie internetowej i mierzyć sposób korzystania z niej, a także usprawniać jej funkcjonowanie, aby lepiej dopasować ją do potrzeb użytkowników.

Informujemy, że korzystamy zarówno z własnych plików cookie („first party cookie”) jak i plików cookie podmiotów trzecich („third party cookie”). Pliki cookie własne pochodzą z naszej witryny internetowej. Tym samym dostęp do informacji pozyskanych za pomocą plików cookie własnych ma tylko i wyłącznie ATD – Software sp. z o.o. sp.k. Natomiast pliki cookie podmiotów trzecich instalowane są na urządzeniu użytkownika przez naszych partnerów. Na ich stronach internetowych znajdziesz odpowiednie informacje o wykorzystywaniu przez nich plików cookie. Pliki cookie analityczne, które wykorzystujemy przedstawione zostały poniżej :

 • _ga
  • Opis :  Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić nam analizowanie poszczególnych odwiedzających i ich sposób korzystania ze strony internetowej. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. ATD-Software nie używa Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP użytkowników.
  • Rodzaj : Własne / „first party cookie”
  • Okres przechowywania : 2 lata 
 • _gat
  • Opis :  Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić ATD – Software analizowanie poszczególnych odwiedzających i ich sposób korzystania ze strony. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. ATD-Software nie używa Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP użytkowników.
  • Rodzaj : Własne / „first party cookie”
  • Okres przechowywania : 1 dzień 
 • _gid
  • Opis :  Używamy ten plik cookie do rozróżniania użytkowników.
  • Rodzaj : Własne / „first party cookie”
  • Okres przechowywania : 1 dzień 
 • collect
  • Opis :  Ten plik cookie używany jest do wysyłania danych do Google Analytics dotyczących urządzenia i zachowania użytkownika. Śledzi on użytkownika poprzez urządzenia i kanały marketingowe.
  • Rodzaj : Podmiotów trzecich / third party cookie
  • Okres przechowywania : Do czasu zamknięcia przeglądarki.
 • vuid
  • Opis :  Ten plik cookie wykorzystywany jest przez Vimeo do zbierania informacji służących do śledzenia danych wideo umieszczonych w naszej Witrynie.
  • Rodzaj : Podmiotów trzecich / third party cookie
  • Okres przechowywania : 2 lata

 

Jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookie na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian, w tym wycofać zgodę. Możesz tego dokonać albo w panelu zmiany preferencji plików cookie dostępnym na naszej stronie internetowej, albo za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób możesz zmienić preferencje plików cookie, w tym wycofać zgodę, przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych.  

Chrome

Firefox

Opera

Safari

8. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

1)    firmom, które zapewniają nam usługi hostingu;

2)    firmom, które zapewniają nam usługi księgowe;

3)    firmom, które zapewniają nam usługi związane z ochroną danych osobowych;

4)    kurierom, operatorom usług pocztowych;

5)    radcom prawnym i adwokatom.

Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.

Zagraniczne transfery danych będą realizowane odnośnie niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies (ciasteczek) firmy Google LLC. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z  umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.

Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.